Skład Rady Nadzorczej - SM Poludnie Gdańsk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA
Podstawa prawna:

1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
2. Regulamin Rady Nadzorczej
3. Regulaminy komisji Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku, które odbyło się 14 i 20 czerwca 2016 roku dokonało wyboru rady nadzorczej
IX-tej kadencji i uchwałą nr 11/WZ/16 stwierdziło, że wybór członków rady nadzorczej kadencji 2016-2019 został przeprowadzony w głosowaniu tajnym i w trybie określonym
w „Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej »Południe«
w Gdańsku”.

Na zwołanym przez zarząd spółdzielni, w trybie §27 pkt 2 „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia”, na dzień 1 lipca 2016 roku pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku ukonstytuowała się następująco:

1. CIEPŁUCHA Maria - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. ŚLIWIŃSKA-SOSIŃSKA Elżbieta - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. RADYS Bogdan - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. KĘPIŃSKI Jacek - członek
5. LOOSE Maria - członek
6. PIÓRECKI Jerzy - członek
7. POTOCKA Ewelina - członek


W Radzie Nadzorczej działają dwie komisje problemowe, które ukonstytuowały się następująco:

I. KOMISJA REWIZYJNA
- Bogdan Radys - Przewodniczący
- Maria Loose - Z-ca Przewodniczącego
- Ewelina Potocka - Sekretarz

II. KOMISJA EKSPLOATACYJNO - TECHNICZNA
- Elżbieta Śliwińska-Sosińska - Przewodniczący
- Jacek Kępiński - Z-ca Przewodniczącego
- Jerzy Piórecki - Sekretarz


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego