Aktualności różne - SM Poludnie Gdańsk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności różne

Informacje odnośnie segregacji znajdują się w zakładce „Aktualności –> Wywóz nieczystości

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że od dnia 25.08.2021 r rozpoczną się prace związane z przebudową skrzyżowania jezdni ulicy Zygmunta Rumla w rejonie budynku przy ulicy Zygmunta Rumla 13. 
Przebudowa jest realizacją umowy drogowej nr GZDiZ/ZD/014/2020 z dnia 13.03.2020r.
Planowany termin realizacji prac do dnia 30.09.2021 r.

Zakres prac obejmuje m.in. wyniesienie tarczy skrzyżowania jezdni, budowę odcinków chodników wzdłuż przebudowywanej jezdni, zmianę docelowej organizacji ruchu.
Przy realizacji robót odcinek przebudowywanej jezdni zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Objazd poprowadzony zostanie zgodnie z zatwierdzonym przez GZDiZ  projektem tymczasowej organizacji ruchu ulicą Platynową, Dywizji Wołyńskiej i odcinkiem ulicy osiedlowej Zygmunta Rumla. Zachowane zostanie dojście dla pieszych.
Kontakt w sprawie realizacji prac jw. – SM ”Południe” Dział Inwestycji –
58-670-42-35.
 
Przepraszamy za utrudnienia.Informujemy, że w ramach realizacji budowy budynków mieszkalnych nr 3,4,5 jedn. ”P-P”  przy ulicy Zygmunta Rumla, zgodnie z zawarta z Gminą Miasta Gdańska umową drogową nr GZDiZ/ZD/014/2020 z dnia 13.03.2020 r Spółdzielnia w terminie 30.06.2021 r – 30.09.2021 r wykona przebudowę skrzyżowania jezdni gminnej ulicy Zygmunta Rumla z drogą wewnętrzną, na wysokości budynku mieszkalnego przy ulicy Zygmunta Rumla 13.Przebudowa skrzyżowania będzie polegała na wyniesieniu o około 10 cm fragmentu jezdni, budowie chodników wzdłuż przebudowanego odcinka jezdni oraz wykonaniu docelowej organizacji ruchu.
Jednocześnie informujemy, ze Spółdzielnia w marcu 2021 r wystąpiła do GZDiZ o wyrażenie zgody na wykonanie w rejonie przebudowywanej ulicy dodatkowego oznakowania pionowego i poziomego dla osób pieszych. Oczekujemy na stanowisko GZDiZ.

Szanowni Państwo,
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku informuje, że została zakończona pełna lustracja działalności Spółdzielni za lata 2016-2018.
W jej wyniku Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie na podstawie ustaleń zawartych w protokole lustracji sporządził i przesłał Spółdzielni list polustracyjny zawierający trzy wnioski do uwzględnienia przez jej organy. Z treścią listu mogą się Państwo zapoznać w zakładce „Walne Zgromadzenie 2020 r.

Miasto Gdańsk kieruje do seniorów i seniorek, a także osób schorowanych i z niepełnosprawnościami oraz osób pozostających w kwarantannie, wsparcie w czasie epidemii w dwóch podstawowych obszarach:
1. pomoc w zakresie żywności oraz zakupów
Z tej formy pomocy mogą skorzystać gdańszczanki i gdańszczanie, którzy nie radzą sobie w epidemicznym czasie z zapewnieniem sobie żywności lub dokonaniem podstawowych zakupów, a nie mogą liczyć w tym zakresie na zainteresowanie rodziny, znajomych czy sąsiadów. W takich ekstremalnych przypadkach wolontariusze gdańskiego MOPR lub z organizacji pozarządowych współpracujących z Ośrodkiem m.in. dostarczą potrzebującym produkty żywnościowe, niezbędne leki. Wystarczy zadzwonić pod wskazany numer telefonu lub napisać email. Wsparcie świadczone jest z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, obowiązujących w okresie epidemii.
Informację o uzyskaniu pomocy żywnościowej oraz w zrobieniu zakupów można uzyskać pod numerem telefonu: 500 218 337 (czynnym w godz. od 8.00 do 21.00) lub pisząc na adres e-mail: wsparcie@mopr.gda.pl

2. pomoc psychologiczną dla wskazanej grupy osób,
Dzięki tej pomocy zainteresowani mogą porozmawiać ze specjalistą w sytuacjach przeżywanych obaw, lęków i niepokojów. Temu właśnie służą bezpłatne konsultacje z profesjonalną kadrą prowadzone obecnie przez 7 podmiotów w Gdańsku.
Bezpłatne telefoniczne konsultacje psychologiczne prowadzone są przez:
1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR w Gdańsku - całodobowo - tel. 58 511 01 21, 58 511 01 22,
2. psychologa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - w godz. pracy Ośrodka –
tel. 508 901 118,
3. Fundacja Oparcia Społecznego A. FOSA Punkt Interwencji Kryzysowej w Gdańsku –
tel. 787 960 860,
4. Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii – tel. 660 765 050
lub 721 613 787,
5. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - w godz. pracy Centrum - tel. 58 320 44 04,
6. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, w godz. 8.00-16.00,
tel. 58 347 87 89 lub 58 347 89 30,
7. Fundację Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom – w godz. 8.00-18.00,
tel. 58 718 73 68.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 26 lutego 2013 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła uchwałę nr 10/RN/13 w sprawie zatwierdzając „Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku rozliczania oraz windykacji wierzytelności wynikających z używania lokali”. Postanowienia przedmiotowego regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.03.2013 roku, a z jego treścią można się zapoznać w zakładce AKTY PRAWNE.


Sporządzono na podstawie protokołu Rady Nadzorczej _Dział Organizacyjno-Samorządowy i Kadr_DB

Informacja
o zmianach w regulaminach
korzystania z obiektów sportowych SM „Południe”


Z dniem 1 maja 2012 roku zostały wprowadzone zmiany w zasadach korzystania z obiektów sportowych SM” Południe, tj. boiska sportowego do gry w piłkę nożną, siłowni zewnętrznej wraz placem rekreacyjnym, kortów i boiska wielofunkcyjnego.
Ich wprowadzenie jest podyktowane troską o zwiększenie dostępu mieszkańców do posiadanych obiektów sportowych zwłaszcza w godzinach popołudniowych.
Odstąpiono od komercyjnego udostępniania obiektów.


1. Z w/w obiektów sportowych  mogą korzystać wyłącznie członkowie i mieszkańcy SM „Południe”.
2. Korzystanie z obiektów jest nieodpłatne.
3. Wprowadzono identyfikatory uprawniające do korzystania z wymienionych obiektów.
4. Rezerwacji kortów i grupowego korzystania z boiska / gry drużynowe /

   
należy dokonywać pod nr. telefonu 608 312 437
  
Osoby chętne prosimy o złożenie wniosku o wydanie identyfikatora  w sekretariacie Spółdzielni lub drogą emailową
.


We wniosku należy podać imię i nazwisko, numer członkowski, adres zamieszkania oraz osoby współzamieszkujące pod podanym adresem.

Z uaktualnionymi regulaminami korzystania z obiektów sportowych można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni.Przypominamy, że każdy lokal /mieszkalny, użytkowy, garaż, miejsce postojowe/ w spółdzielni ma przydzielony indywidualny numer ewidencyjny. Numer ten jest widoczny w górnym lewym rogu niniejszego wymiaru opłat wytłuszczoną czcionką. Dokonując wpłat na r-k bankowy spółdzielni należy w treści przelewu posługiwać się wyłącznie tym numerem w sposób następujący np.:

Jan Kowalski nr ewid. XXXXXXX opłata  eksploatacyjna lub / co, woda,  odsetki, faktura / za m-c

Osoby posiadające kilka lokali  dokonując wpłat łącznych winny  w treści przelewu umieszczać  powyższe informacje dla każdego lokalu osobno lub dokonywać osobnych  przelewów dla każdego lokalu.
Brak opisów na przelewie uniemożliwi a prawidłowe zaksięgowanie dokonanej wpłaty.
Przypominamy również o terminowym dokonywaniu wpłat do 15-go każdego miesiąca z góry na rachunek  spółdzielni. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na r-k bankowy spółdzielni.

Inne informacje:


Informacje Zarządu o ograniczeniu czasowym korzystania z boiska sportowego w okresie jesienno-zimowym


Informacja Związku Rewizyjnego SM RP w sprawie oprotestowania działań w sprawie likwidacji spółdzielni mieszkaniowych. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego