RODO i Polityka prywatności - SM Poludnie Gdańsk

Przejdź do treści

RODO i Polityka prywatności

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” 
w Gdańsku, 80-041 Gdańsk ul. Strzelców Karpackich 1, telefon 58 306 75 04, 
email – sekretariat@smpoludnie.pl;

Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie w następujących celach:
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
używania danych osobowych zwykłych udostępnionych przez Państwa na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (np. numer telefonu, adres e-mail, adres do doręczeń),
- art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
używania przekazanych przez Państwa dokumentów zawierających dane o charakterze danych szczególnych kategorii (np. zaświadczenia o stanie zdrowia) wyłącznie w pierwszej fazie postępowania wewnątrzspółdzielczego na podstawie Państwa zgody,
- art. 6 ust. 1 lit b) RODO
a)      podjęcia przez Administratora czynności i działań zgłoszonych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
b)      podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem przez Państwa umowy z Administratorem,
c)      podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej
z Administratorem umowy, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy, w zależności od okoliczności.
- art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO
a)      wykonywania przez Administratora działalności statutowej, ustawowej, gospodarczej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie ww. podmiotów przed lub w związku z zawarciem umowy,
b)      weryfikacji tożsamości członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni i osób ich reprezentujących, wypełniania obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności.
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
a)      ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością statutową, ustawową oraz gospodarczą (m.in. windykacja, egzekucja wierzytelności),
b)      w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
c)      raportowania wewnętrznego, w tym. pomiędzy organami Spółdzielni,
d)      spełnienia spoczywających na Spółdzielni wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywania obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym.
- art. 6 ust. 1 lit. d) RODO
a)      ochrony Państwa żywotnych interesów, np. w sytuacjach losowych związanych z nadzwyczajnymi sytuacjami humanitarnymi, a w szczególności z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, oraz w przypadkach konieczności ratowania życia, zdrowia, a także ochrony majątku. 
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
a)      dbałości o mienie i bezpieczeństwo w zasobach Spółdzielni poprzez system rejestracji obrazu (monitoring wizyjny),
b)      zabezpieczania i wydawania uprawnionym osobom i organom nagrań z monitoringu wizyjnego w celach dowodowych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
a)      ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
b)      ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
c)      Statutu Spółdzielni.
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora, nie dłużej niż 20 lat od dnia likwidacji Spółdzielni w przypadku danych ujawnionych w rejestrze członków.
Dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny takim jak sądy, prokuratura, Policja, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych, tj. np. firmom zatrudniającym gospodarzy domów, kancelariom prawnym, dostawcom internetu i oprogramowania oraz innym firmom informatycznym obsługującym Spółdzielnię, firmom obsługującym Walne Zgromadzenie.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Każdy ma  prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody członek Spółdzielni ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.
Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Zobowiązujemy do poinformowania osób, zgłoszonych do zamieszkiwania, korzystania z lokalu, pełnomocników, wspólników, pracowników, współpracowników, osób wskazanych do kontaktu o ww. informacjach.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W POCZCIE ELEKTRONICZNEJ

Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Gdańsku, 80-041 Gdańsk ul. Strzelców Karpackich 1, telefon 58 306 75 04, email – sekretariat@smpoludnie.pl
w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – przez rok od wpływu korespondencji, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat. 
Zawarcie w wiadomości zapytania o informacje handlowe stanowi zgodę na otrzymanie żądanych informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez nadawcę adres e-mail. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługują wszystkie prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do sprzeciwu, usunięcia, dostępu do danych, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania. 
Pełna informacja RODO jest dostępna na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółdzielni.

Polityka prywatności, a pliki Cookies

Czym są pliki coookie?
Są to małe pliki tekstowe wysłane z serwera na którym działa odwiedzana strona do przeglądarki osoby ją odwiedzającej. Służą one przede wszystkim do zapamiętania preferencji internauty związanych z przeglądaną stroną, np. w wyniku zalogowania się na  niej. Pliki cookies wykorzystywane przez
SM Południe w witrynie www.smpoludnie.pl związane są z platformą hostingową o12.pl i są bezpieczne i nie maja szkodliwego wpływu na działanie urządzeń końcowych. Nie przechowywane w plikach cookies żadnych dane osobowe, które pozwoliłyby na identyfikację konkretnej osoby.

Jak zarządzać plikami cookie?
Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookie w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej
SM Południe.

Rodzaje plików cookie
Pliki cookie używane na przez
SM Południe na swoijej witrynie podzielić można na trzy kategorie: pliki sesyjne, trwałe i zewnętrzne.

Pliki cookie sesyjne
To pliki, które umożliwiają sprawne
wykorzystywanie np. formularzy na witrynie smpoludnie.pl i korzystanie z jej podstawowej funkcjonalności w trakcie trwania jednej sesji.

Pliki cookie trwałe
Są to pliki, które umożliwiają przechowywanie określonych preferencji użytkownika nie tylko w trakcie trwania jednej sesji, ale są przechowywane przez określony dłuższy czas w przeglądarce internetowej umożliwiając identyfikację użytkownika przy ponownych odwiedzinach strony. Są to pliki, które odpowiadają za wydajność serwisu oraz jego funkcje. W przypadku wydajności dzięki plikom cookie zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny
smpoludnie.pl co pozwala  szybko wychwytywać i usuwać ewentualne błędy związane z jej funkcjonowaniem. Pliki związane z funkcjonalnością maja za zadanie zapamiętanie ustawień użytkownika i jego preferencji tak aby lepiej dostosować serwis do jego potrzeb i ułatwić mu korzystanie z niego.  Podobnie jak pliki sesyjne także pliki trwałe nie przechowują żadnych danych, które mogłyby ujawnić tożsamość użytkownika. Używane są do:

- gromadzenia danych statystycznych na temat odwiedzin strony i sposobu korzystania z niej przez użytkowników
- usprawniania działania strony poprzez rejestracje błędów
- testowania różnych wariantów prezentacji wizualnej strony
- zapamiętania preferencji użytkowników


Pliki cookie zewnętrzne
Pliki zewnętrzne to takie pliki cookie dzięki którym możliwa jest współpraca z zewnętrznymi firmami lub serwisami. Są wśród nich pliki cookie służące celom badawczym i analitycznym oraz pliki gromadzące dane o popularności witryny.

Zewnętrzne pliki cookies umożliwiają:

- łączenie się z zewnętrznymi serwisami społecznościowymi takimi jak Facebook, które mogą służyć to analizy preferencji użytkowników w celu lepszego profilowania pod ich katem reklam na innych stronach internetowych.
- dostarczanie firmom badawczym informacji o ruchu na stronie


Pliki cookies w ramach serwisu smpoludnie.pl są gromadzone na serwerach hostingowych o12.pl przez firmę prot - Profesjonalne Technologie Krzysztof Wojteczko, ul. Unicka 4, 20-126 Lublin.

Więcej informacji na temat ciasteczek i tego jak działają znajdziesz na stronie: http://www.wszystkoociasteczkach.pl/

Wróć do spisu treści